fbpx

ZWROT PROWIZJI W PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZEJ SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO

Dokonałeś wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego? Zastanawiasz się czy przysługuje ci zwrot prowizji oraz odsetek? A może złożyłeś już wniosek o zwrot prowizji bankowej lub odsetek z banku, jednakże bank nie chce oddać Twoich pieniędzy? Skontaktuj się z LEXITUM, pomożemy Ci odzyskać prowizję, tak jak wielu innym przed Tobą.

Zwrot Prowizji Z Kredytu logo

opracowane przez zespół LEXITUM Sp. z o.o.

W ostatnim czasie zaczyna się robić głośno o uprawnieniach kredytobiorcy w sytuacji, gdy spłacił on kredyt przed terminem ustalonym w umowie. Na wstępie zaznaczamy – zwrot części kosztów kredytu jest Twoim prawem i nie zależy od oceny banku. Można bowiem zauważyć, że pomimo nałożonego prawnie obowiązku, banki podchodzą do tematu niechętnie i niezwykle często odmawiają zwrotu części uiszczonej przez konsumenta prowizji bankowej oraz odsetek.

W takiej sytuacji warto zwrócić się do specjalistów w tej dziedzinie, którzy mieli wielokrotnie do czynienia z tego typu sprawami. Nasze bogate doświadczenie oraz wypracowany model działania pozwali Ci błyskawicznie odzyskać przysługujące Ci środki.

Jeśli więc chcesz odzyskać swoje pieniądze, przeczytaj koniecznie niniejszy artykuł i skontaktuj się z nami.

Kto może się starać o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że o zwrot prowizji kredytu ubiegać się mogą wyłącznie konsumenci, tzn. osoby, które zawarły z bankiem lub firmą pożyczkową umowę kredytu konsumenckiego bądź umowę o kredyt hipoteczny poza zakresem prowadzonej działalności gospodarczej.

Tym samym nasza oferta skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych, gdyż w polskim porządku prawnym, tylko one mogą mieć status konsumenta. Przedsiębiorcy nie mogą powoływać się przeciwko bankom na wcześniejszą spłatę kredytu w celu uzyskania zwrotu prowizji.

Od kogo można domagać się zwrotu prowizji bankowej?

W tym miejscu trzeba z naciskiem podkreślić, że do zwrotu prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu zobowiązane są wszystkie banki oraz firmy udzielające pożyczek typu Provident, Vivus i wiele innych, które działają na polskim rynku kredytowym niezależnie od tego, czy ich główna siedziba jest położona na terytorium RP, czy też jest to bank zagraniczny.

Tak więc, niezależnie od tego, czy wziąłeś kredyt/pożyczkę w banku Pekao S.A., Santander Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., BNP Paribas S.A., PKO BP S.A., czy też jakimkolwiek innym banku lub firmie pożyczkowej  zwróć się do nas, a pomożemy CI szybko odzyskać Twoje środki.

Jaka jest podstawa prawna roszczenia o zwrot prowizji?

Wszystko zaczęło się od Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008r., która nałożyła na Państwa Członkowskie UE obowiązek przyjęcia odpowiednich unormowań krajowych, pozwalających na dochodzenie obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku jego wcześniejszej spłaty przez konsumenta. Polski ustawodawca prowadził takie przepisy w ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011r. oraz w ustawie o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23 marca 2017r.

Pomimo przyjęcia ww. przepisów banki przez długi czas podważały możliwość dochodzenia przez konsumentów zwrotu prowizji bankowej, stojąc na stanowisku, że klientom należy się jedynie zwrot odsetek, które są bezpośrednio związane z terminami wyznaczonymi w umowach kredytowych.

Stanowisko takie jest jednak obecnie nie do obrony, bowiem na w odpowiedzi na pytanie prawne zadane przez polski sąd odnośnie prowizji wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej zwany także „TSUE”). Trybunał w wyroku z dnia 11 września 2019r. o sygn. akt C-383/18 z całą stanowczością stwierdził, że zwrot kosztów przy wcześniejszej spłacie kredytu lub pożyczki, dotyczy wszystkich kosztów, a więc także tych, które klient uiścił już na początku trwania kredytu, czyli prowizji i opłaty przygotowawczej.

Interpretację przyjętą przez TSUE zaaprobował również polski Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12.12.2019r. o sygn. akt III CZP 45/19, co sprawia, że wszelkie odmowy zwrotu prowizji dokonywane przez banki mają charakter bezprawny.

Co szczególnie istotne, przywołana wyżej Dyrektywa unijna oraz orzeczenia TSUE i Sądu Najwyższego odnosiła się do kredytów konsumenckich, ale ustawa o kredycie hipotecznym zawiera analogiczne postanowienia jak ustawa o kredycie konsumenckim. W takiej sytuacji należy przyjąć, że konsumenci, którzy zawarli z bankiem umowę o kredyt hipoteczny podlegają w Polsce takiej samej ochronie w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, jak osoby, które zawarły umowę o kredyt konsumencki.

Wyrok ws. Zwrotu Prowizji

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zwrot prowizji oraz innych opłat kredytowych z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego, bądź hipotecznego?

Pierwszą i najważniejszą kwestią jest oczywiście spłata kredytu przed terminem zawartym w umowie. Drugą sprawą jest opisane już wyżej posiadanie statusu konsumenta. Warto jednak zaznaczyć, że poza tymi fundamentalnymi warunkami, należy spełniać również pewne kwestie natury formalnej, które dla ułatwienia przedstawiamy poniżej w punktach:

  1. Umowa kredytu konsumenckiego została zawarta nie wcześniej niż 18 grudnia 2011r. – tj. po dacie wejścia w życie ustawy o kredycie konsumenckim.
  2. Wysokość kredytu udzielonego przez bank nie przekracza kwoty 255 550,00 zł albo równowartości tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, jednakże ograniczenie kwotowe nie dotyczy kredytów, które zostały zaciągnięte na remont domu oraz nie zostały zabezpieczone hipoteką.
  3. Umowa kredytu hipotecznego została zawarta po dniu 22 lipca 2017r. – tj. po dacie wejścia w życie ustawy o kredycie hipotecznym.

Czy zwrot prowizji należy się wyłącznie od umowy nazwanej kredytem?

Warto wiedzieć, że zwrot prowizji należy się konsumentowi nie tylko z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu, ale również w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki, kredytu odnawialnego, a także w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odroczonego przez późniejsze porozumienie konsumenta z bankiem.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku finansowania zakupu samochodu, laptopa, telewizora, telefonu lub innych rzeczy kredytem, także przysługuje Ci zwrot prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty.

W tym zakresie warto podkreślić, że zwrot prowizji nie dotyczy leasingu, dzierżawy czy najmu, gdzie wraz z upływem obowiązywania umowy własność rzeczy nie przechodzi na konsumenta.

Jak dochodzić zwrotu prowizji i innych opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego lub hipotecznego?

Jeśli po lekturze powyższych uwag doszedłeś do wniosku, że należy Ci się zwrot pieniędzy od banku, a nie jesteś pewny, czy uda Ci się dopiąć sprawę samodzielnie skontaktuj się z nami. Poniżej w kilku prostych krokach przedstawiamy Ci nasz sposób działania:

 

 

Krok 1 – Po skontaktowaniu się z nami analizujemy Twoją sprawę na podstawie dostarczonych przez Ciebie informacji oraz dokumentów. Nasza konsultacja jest dla Ciebie całkowicie darmowa – nic nie ryzykujesz.

Krok 2 – Sam decydujesz czy chcesz skorzystać z naszej pomocy i na jakich warunkach.

Krok 3 – Możemy wedle Twojego wyboru odkupić od ciebie prawa do prowizji, dzięki czemu pieniądze otrzymasz w ciągu kilku godzin bez utraty czasu i angażowania się w sprawę sądową, a wszelkie ryzyko pozostaje po naszej stronie, ewentualnie

Krok 4 – nasz zespół doświadczonych prawników może wnieść w twoim imieniu sprawę do sądu i rozliczyć się z tobą po wygranej sprawie na zasadzie prowizji od sukcesu, bez ponoszenia przez Ciebie żadnych opłat wstępnych.

 

Warto podkreślić, że skorzystanie z usług profesjonalistów zwiększa Twoje szanse na uzyskanie zwrotu prowizji. Banki na ogół bardziej liczą się ze zdaniem konsumenta reprezentowanego przez prawników.

Do kiedy można dochodzić zwrotu prowizji bankowej?

Jak każde roszczenie majątkowe, roszczenie o zwrot prowizji podlega przedawnieniu. W tym zakresie należy stwierdzić, że roszczenia o zwrot prowizji podlega przedawnieniu po upływie lat sześciu od dnia wcześniejszej spłaty kredytu. Trzeba jednak podkreślić, że jeśli dokonałeś spłaty kredytu przed dniem 9 lipca 2018r., to Twoje roszczenie przedawni się w terminie dziesięciu lat od dnia spłaty kredytu. Różnica ta jest spowodowana wejściem w życie nowelizacji Kodeksu Cywilnego, która zmieniła terminy przedawnienia.  

Przykład 1

Jan K. dokonał wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego w dniu 17 października 2017r. Może on w takim wypadku dochodzić skutecznie od banku zwrotu wpłaconej przez siebie prowizji do dnia 17 października 2027r.

Przykład 2

Andrzej N. dokonał wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego w dniu 11 lipca 2018r. Może on w takim wypadku dochodzić skutecznie od banku zwrotu wpłaconej przez siebie prowizji do dnia 11 lipca 2024r.

Ile pieniędzy można odzyskać?

Jeśli spłaciłeś kredyt przed terminem należy Ci się zwrot prowizji proporcjonalny do czasu, jaki pozostał Ci do końca terminu zawartego w umowie jako ostateczny termin spłaty.

Przykład

Jan K. w dniu 1 lutego 2015r. zaciągnął w banku kredyt hipoteczny w kwocie 500 000,00 zł na okres 4 lat. W umowie kredytu ustalił z bankiem prowizję w kwocie 50 000,00 zł. Z powodu znacznego wzbogacenia się w okresie obowiązywania kredytu dokonał jego całkowitej spłaty w dniu 1 lutego 2018r., a więc na rok przed upływem terminu spłaty. Rok, który mu pozostał do upływu terminu spłaty stanowi 25% całego okresu kredytowania. Należy mu się zatem zwrot uiszczonej prowizji bankowej równej 25% całej prowizji, czyli w tym przypadku będzie to kwota 12 500,00 zł.

Jeśli Chciałbyś skorzystać z naszej pomocy przy odzyskaniu prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego lub hipotecznego, bądź chciałbyś uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w zakresie, którego dotyczy powyższy artykuł zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie, pod numerem telefonu 577 853 694 lub e-mail zwrotprowizji@lexitum.pl.

Podziel się tym artykułem z innymi