fbpx

Stanowiska Rzecznika Finansowego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz TSUE odnośnie zwrotu prowizji z kredytu

Stanowiska Rzecznika Finansowego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz TSUE odnośnie zwrotu prowizji z kredytu

Z naszej strony internetowej dowiedziałeś się już zapewne o tym, że ustawa o kredycie konsumenckim weszła w życie w grudniu 2011r. i to od tego czasu prawo pozwala na dochodzenie od banków zwrotu prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytu (link do artykułu: Zwrot prowizji z kredytu hipotecznego i konsumenckiego). O możliwości odzyskania części poniesionych przy zawieraniu umowy kredytowej lub pożyczkowej kosztów głośno zrobiło się jednak dopiero od niedawna. Nieświadomym konsumentom z pomocą przyszły bowiem stanowiska Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 maja 2016r. (dostępne tutaj: rf.gov.pl) oraz Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 11 września 2019r. (dostępny tutaj: curia.europa.eu). Wstrząs w sektorze bankowym wywołał zwłaszcza wyrok TSUE w sprawie o zwrot prowizji.  
Zwrot Prowizji Z Kredytu logo

Stanowisko Rzecznika Finansowego oraz Prezesa UOKiK

Stanowisko wyrażone przez Rzecznika Finansowego oraz Prezesa UOKiK
zostało wydane bezpośrednio jako interpretacja art. 49 ust. 1 ustawy o
kredycie konsumenckim. Po wnikliwej analizie przepisu twórcy rzeczonej
interpretacji doszli do wniosku, że przepis ten należy rozumieć szeroko. Organy te przyjęły, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów takiego kredytu. Następuje to niezależnie od ich charakteru i od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę.

Obniżenie kosztów kredytu, a więc przede wszystkim prowizji, odsetek, opłat przygotowawczych, opłat administracyjnych, ale także składek ubezpieczeniowych zgodnie z omawianym stanowiskiem miało być proporcjonalne do faktycznego okresu kredytowania.

Szczególnie istotne w interpretacji Rzecznika i Prezesa UOKiK było jednak wyraźne podkreślenie, że błędna jest praktyka banków. Dzieliły one bowiem koszty kredytu na te związane z okresem kredytowania i niezwiązane z tym okresem. Interpretatorzy słusznie bowiem wskazali, że podział taki nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach. Umożliwiałby bankom obchodzenie prawa konsumenckiego poprzez obciążanie kredytobiorców jednorazowymi prowizjami zamiast odsetek.

Wyrok TSUE a zwrot prowizji

Wyżej przedstawiona interpretacja, pomimo tego, że w sposób oczywisty słuszna i potrzebna, nie wywarła jednak istotnego wpływu na funkcjonowanie rynku kredytowego. Prawdziwym wstrząsem było dopiero orzeczenie TSUE z dnia 11 września 2019r. w postępowaniu o sygnaturze C-383/18 dotyczące zwrotu prowizji z kredytów.

W sprawie tej zainicjowanej pytaniem prawnym Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie unijny Trybunał uznał, że obniżka całkowitego kosztu kredytu w przypadku przedterminowej spłaty tego kredytu, dotyczy również kosztów, które nie są uzależnione od okresu obowiązywania umowy.

Wyrok ten wywołał pozytywne dla konsumentów skutki, zwłaszcza w zakresie orzecznictwa sądów polskich. Niemal jednolicie przyjęły one linię rozstrzygania sporów o zwrot prowizji bankowych oraz innych kosztów kredytu na korzyść kredytobiorców.

Banki w większości jednak nie dostosowały swojej polityki wypłacania części kosztów kredytu klientom po przedterminowej spłacie. Część z nich, np. BNP Paribas, Santander, czy też City Handlowy, stoi na stanowisku, że zwrot prowizji należy się wyłącznie od kredytów, które zostały spłacone po dniu 11 września 2019r., czyli po wyroku TSUE o zwrocie prowizji.

Należy z całą stanowczością podkreślić, że jest to stanowisko bezprawne, bowiem wyrok TSUE nie jest podstawą roszczeń konsumenta do banku. Jest on jedynie potwierdzeniem możliwości żądania zwrotu prowizji. Zwrot prowizji przysługuje Ci na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim.

Jeśli Chciałbyś skorzystać z naszej pomocy przy odzyskaniu prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego lub hipotecznego, bądź chciałbyś uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w zakresie, którego dotyczy powyższy artykuł zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie, pod numerem telefonu 577 853 694 lub e-mail zwrotprowizji@lexitum.pl.

Podziel się tym artykułem z innymi